Comptes d’usuari Classroom

Si heu de menester Comptes de Google Suite for education heu d’enviar una incidència des d’aquesta mateixa pàgina indicant nom i llinatges del professor i llistat d’alumnes que ho empraran, indicant el curs i grup.

En el cas que un alumne s’oblidi de la seva contrasenya, heu d’enviar una incidència, indicant el nom d’usuari de l’alumne afectat, i es restablirà la contrasenya a 12345678, que els alumnes hauran de canviar.

Per tal d’evitar problemes amb aquest tema és convenient que els alumnes apuntin la contrasenya a l’agenda.