Recomanacions sobre l’ús responsable de les TIC en temps de COVID-19

Requisits tècnics que haurien de recomanar tenir als estudiants

(recordau que no ho podem exigir a les famílies)

 • Ordinador amb accés de Xarxa que permeti connectar amb Aula virtual i al Google Suite. Capacitat per llegir documents PDF. Autonomia entre 1 h i 2 h ininterrompudes. Xarxa capaç de suportar transmissió d’àudio i vídeo de hangouts meet.
 • Capacitat d’escanejar o fotografiar, amb qualitat suficient ( per exemple amb el mòbil), l’escrit d’una prova de control per poder pujar-ho a Aula virtual o Google Suite.

Qualsevol proposta de mecanisme d’avaluació com a molt requerirà aquests mitjans.

Si l’estudiant no pot complir aquests requisits es posarà en contacte amb el cap d’estudis o la direcció de l’institut.

El que S’HA DE FER

 1. Informar l’estudiant, amb antelació, dels requisits i les condicions en les quals es realitzaran les proves d’avaluació.
 2. Informar l’estudiant sobre com procedir si es produeix algun problema tècnic durant una prova d’avaluació.
 3. Informar, sempre que es gravi, que es gravarà i quina és la motivació.
 4. Informar, sempre que es enregistri, què es enresgitrarà i quina és la finalitat. 

El que NO es pot fer

 1. Gravar una sessió i deixar accedir a la gravació a persones externes.
 2. Gravar l’estudiant de manera contínua mentre realitza un examen no presencial.
 3. Demanar instal·lar software addicional als ordinadors dels estudiants per limitar la funcionalitat de l’ordinador.
 4. Demanar veure l’entorn de l’estudiant, en l’àmbit panoràmic. Es considera que l’estudiant ha de poder bloquejar el fons si vol mantenir la seva intimitat.

Altres coses que NO es recomanen

 • Demanar a l’alumne que mostri el seu escriptori personal.
 • Augmentar el pes de l’examen respecte a l’indicat a la programació.
 • Fer servir altres eines que no siguin Aula virtual o Google Suite. Altres tipus d’aules virtuals com Edmodo, classdojo o altres NO es recomana la seva utilització.

Exemple d’informació requisits i condicions de les proves d’avaluació i resolució  problemes tècnics

(es recomana fer aquesta comunicació als alumnes per correu electrònic i publicar-la a Aula virtual o Google Classroom una setmana abans de la data de la prova)

El proper XX de XX farem el control parcial de l’assignatura XX

Per poder realitzar el control caldrà que disposeu de:

 • Connexió a Aula virtual o Google Classroom
 • Sessió de Google Meet des del Mòbil on es vegi el vostre lloc de resolució de l’examen – XXX
 • La prova consistirà en una bateria de XX preguntes aleatòries d’un total de XXX, amb variacions numèriques.
 • La duració de l’examen és de XX minuts. La prova consisteix a contestar les següents preguntes… Es valorarà …
 • La franja horària del control és de 10h a 12h
 • De 10:00h a 10:30h ens anirem connectant i comprovant que tot funciona correctament.
 • De 10:30h a 11:30h estarà disponible a Aula virtual o a Google Suite el qüestionari de preguntes.
 • D’11:30h a 12:00h haureu d’escanejar/fotografiar els fulls de resolució i pujar-los a Aula virtual o a Google Suite..
 • En cas de pèrdua de connexió o incidència comunicar-ho tot d’una al professor amb les vies que ell mateix recomani o enviar correu electrònic al mail del professor explicant la incidència.

Exemple de descàrrega de responsabilitats per sessions amb Meet

(es recomana posar sempre com a primera transparència)

Amb motiu de la suspensió temporal de l’activitat docent presencial a l’IES SINEU, us informem de les condicions d’ús de l’aplicació de videoconferència que farem servir a continuació:

 • La sessió es podrà gravar per, posteriorment, facilitar-ne el contingut a l’estudiant.
 • Garantim que, excepte autorització expressa posterior, els enregistraments únicament s’utilitzaran a l’aula assignada al curs i durant el període assignat a aquest curs.
 • Recomanem als assistents que desactivin i inhabilitin la càmera del seu dispositiu si no volen que la resta de participants els vegin.
 • Queda prohibida la captació o enregistrament de la sessió, així com la seva reproducció o difusió (per exemple, en xarxes socials o serveis dedicats a compartir anotacions), en tot o en part, sigui quin sigui el mitjà o dispositiu utilitzat. Qualsevol actuació indeguda és una vulneració de la normativa vigent, i pot comportar responsabilitats legals.

Exemple de document que indiqui les normes relatives a la protecció de dades

Responsable del tractament:

Institut d’educació secundaria IES SINEU

Finalitat  del tractament:

Gestió i ús d’aula virtual i Google Classroom.  Sessió de classe / d’avaluació  en remot  de l’Ies Sineu en període d’estat d’alarma per COVID-19

Legitimació:

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) 

Destinataris:

El vostre nom i cognoms  o identificador a la sessió serà visible  a la resta de participants en el moment d’assistir a la sessió.

La vostra imatge i/o veu serà accessible a la resta de participants  en el cas que activeu la càmera i/o micròfon en el moment  d’assistir a la sessió.

Les vostres dades no se cediran a tercers, tret que sigui d’obligació legal.

Drets de les persones:

Sol·licitar  l’accés, la rectificació  o supressió, la limitació  del tractament. Oposar-se al tractament.

Termini  de conservació:

Mentre sigui necessari per a qualsevol  dels propòsits que es descriuen a la nostra política  de conservació. 

Reclamació:

Si no ha estat satisfet  l’exercici  dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant  la direcció del centre.

Algunes recomanacions elaborats pel Consell Audiovisual de Catalunya (CAC)